OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE JSOU S NÁMI V BEZPEČÍ

Informace pro naše klienty i neklienty o tom, jak nakládáme s osobními údaji a o tom, jak jejich ochranu ctíme.

 

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Prohlášení o zpracování osobních údajů dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně osobních údajů (dále jen GDPR), které vstoupilo v platnost 25.5.2018 a nahradilo tím současnou českou legislativu.  V souladu se čl. 13 GDPR je naší zákonnou povinností Vás informovat, jak zpracováváme vaše osobní údaje a o vašich právech.

 

SPRÁVCE OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Jsme správci osobních údajů na těchto webových stránkách: www.lisekcr.cz

Určujeme, jak budou vaše osobní údaje zpracovávány a za jakým účelem.

Jiří Koleňák | Lísek CR s.r.o., Purkyňova 1678/8, 612 00 Brno, IČO: 058 82 206

ROZSAH ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ SPRÁVCE OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Osobní údaje jsou zpracovány v rozsahu, v jakém je příslušný subjekt osobních údajů správci poskytl, a to v souvislosti s uzavřením smluvního či jiného právního vztahu se správcem, nebo které správce shromáždil jinak a zpracovává je v souladu s platnými právními předpisy či k plnění zákonných povinností správce.

ZDROJE OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Přímo od subjektů údajů (uzavření smluvního či pracovněprávního vztahu, emaily, telefon, chat, webové stránky, kontaktní formuláře na našich webových stránkách, webové aplikace zprostředkovatelů ubytování, sociální sítě, vizitky aj.)

ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Zpracování osobních údajů provádí správce. Zpracování je prováděno na našich provozovnách, pobočkách a v sídle jednotlivými pověřenými zaměstnanci správci, příp. zpracovatelem. Ke zpracování dochází prostřednictvím výpočetní techniky, popř.  i manuálním způsobem u osobních údajů v listinné podobě za dodržení všech bezpečnostních zásad pro správu a zpracování osobních údajů. Za tímto účelem jsme přijaly správně technickoorganizační opatření k zajištění ochrany osobních údajů, zejména opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajů, jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití osobních údajů. Veškeré subjekty, kterým mohou být osobní údaje zpřístupněny, respektují právo subjektů údajů na ochranu soukromí a jsou povinny postupovat dle platných právním předpisů týkajících se ochrany osobních údajů. Subjekty v pracovněprávním vztahu mají se správcem uzavřenu Smlouvu u mlčenlivosti.

DOBA ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

V souladu se lhůtami uvedenými v příslušných smlouvách, ve spisovém nebo skartačním řádu správce či v příslušných právních předpisech jde o dobu nezbytně nutnou k zajištění práv a povinností plynoucích jak ze závazkového vztahu, tak i z příslušných právních předpisů.

PRO KTERÉ ÚČELY OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁME A JAK DLOUHO JE UCHOVÁVÁME?

PRO OBCHODNÍ ÚČELY (Právní titul: Plnění smlouvy a Oprávněný zájem)

Rozhodnete-li se stát našimi obchodními partnery (tzn. uzavřete s námi smlouvu o pronájmu či jinou podobnou smlouvu), evidujeme vaše kontaktní údaje. Zdroje osobních údajů jsou zmíněny v předchozím odstavci.

Osobní údaje: Název firmy (podle Obchodního rejstříku nebo Živnostenského rejstříku), název ubytovacího zařízení, jméno, příjmení, adresa, e-mail, telefonní číslo, účetní a platební údaje (IČO, DIČčíslo účtu). Údaje jsou nezbytné pro vaši identifikaci jako kupujícího, realizaci obchodu včetně nezbytných účetních operací, vystavení daňových dokladů a identifikaci vašich bezhotovostních plateb.

Vaše osobní údaje, které se vztahují k obchodnímu vztahu s firmami: Lísek CR s.r.o., Synergo Beta s.r.o. a k fyzické osobě Jiří Koleňák, budou těmto firmám předány ve formě kopie uzavřené obchodní smlouvy

OPRÁVNĚNÝ ZÁJEM: Naší povinností je všechny naše zákazníky informovat elektronickou poštou (emailem), telefonem nebo jiným komunikačním nástrojem o všech aktualitách či jiných informacích vyplývajících z plnění smlouvy. Tato komunikace nepodléhá potřebě získat marketingový souhlas, nelze ho tedy ani odvolat.

Vaše údaje, jakožto zákazníků, budeme zpracovávat po dobu vyřízení platnosti kupní smlouvy nebo aktivaci vámi zakoupené licence, a dle zákona dalších deset let ode dne jejího skončení.

PRO MARKETINGOVÉ ÚČELY (Právní titul:  Souhlas)

SOUHLAS: Pro marketingové účely evidujeme minimální údaje a to na základě vašeho souhlasu. V případě, že projevíte zájem o naše novinky, poskytujeme Vám možnost vyjádřit dobrovolný souhlas se zpracováním osobních údajů na základě tzv. double opt-in (dvojí potvrzení). Je to opatření proto, aby vás nemohl přihlásit nikdo jiný. Souhlas může být kdykoliv odvolán prostřednictvím odhlašovacího odkazu, který je v každé zaslané zprávě. Souhlas udělujete na 3 roky.

Vaše osobní údaje nebudou nikdy sdíleny či prodávány třetí straně.

PROCHÁZENÍ WEBU (Právní titul:  Souhlas)

V případě, že užíváte naše produkty a služby nebo brouzdáte po našich webových stránkách, můžeme sbírat údaje o návštěvách těchto webových stránek a sledovat užívání služeb. Tyto údaje zahrnují Vaši IP adresu. Tedy jak dlouho jste na stránce byli, z které stránky jste přišli a kdy odešli. K tomuto účelu používáme služeb třetích partnerů (Google Analytics, Smartlook aj.).

Tyto údaje nejdou přiřadit určitému objektu. Takové informace získáváme automatizovaně prostřednictvím cookies, nebo prostřednictvím trackovacích technologií, jelikož Vám chceme poskytovat co nejlepší službu. Vaše údaje budeme zpracovávat a evidovat po dobu 24 měsíců. Cookies můžete na svém počítači kdykoliv zakázat.

VAŠE PRÁVA JAKO SUBJEKTU OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Pokud jako správce zpracováváme Vaše osobní údaje, máte právo se na nás kdykoliv obrátit a uplatnit právo na přístup a opravu údajů, které zpracováváme.

Máte-li pochybnosti o tom, že Vaše údaje zpracováváme v souladu se zákonem, můžete nás požádat o vysvětlení, nebo o nápravu závadného stavu, zejména požadovat blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů, případně kompletní výmaz těchto údajů.

Máte právo podat také stížnost u dozorového orgánu, kterým je ÚOOÚ.

OCHRANA A ZABEZPEČENÍ VAŠICH ÚDAJŮ

S Vašimi osobními údaji, budeme nakládat zodpovědně a v souladu s platnou českou  a evropskou legislativou. Pro zpracování osobních údajů užíváme automatizované, ale i neautomatizované prostředky. Všechny údaje jsou uloženy na zabezpečených serverech uložených v Evropské unii a na serveru firmy Google.

Osobní data jsou chráněna v maximální možné míře pomocí moderních technologií, které odpovídají stupni technického rozvoje, a míře rizika zneužití.

Dobrovolně jsme se zavázaly stejně jako naši spolupracovníci, že budeme udržovat technická a organizační opatření, která zamezují zneužití, poškození nebo zničení osobních údajů a to v celém řetězci, od vložení vašeho e-mailu až po vymazání po vypršení souhlasu, nebo doby skladování údajů nutných pro splnění smlouvy, která plyne ze zákona.

Komu mohou být osobní údaje zpřístupněny?
Osobní údaje, které zpracovávám jako správce i jako zpracovatel, můžeme zpřístupňovat výhradně spolupracovníkům a zpracovatelům, kteří vykonávají administrativní a technickou podporu při provozu ubytovacího zařízení. Jiným subjektům, je umožněn přístup pouze z důvodu plnění zákonných povinností.

Ujišťujeme vás, že naši spolupracovníci, kteří budou zpracovávat Vaše osobní údaje, jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení Vašich osobních údajů. A svůj souhlas stvrdili ve Smlouvě o mlčenlivosti.

Tato mlčenlivost přitom trvá i po skončení závazkových vztahů se naší firmou. Bez vašeho souhlasu nebudou vaše osobní údaje vydány žádné jiné třetí straně. Údaje nepředáme ani do jiných zemí EU.

PROHLÁŠENÍ SPRÁVCE

Prohlašujeme, že jako správce osobních údajů svých odběratelů splňujeme veškeré zákonné povinnosti vyžadované platnou legislativou, zejména zákonem o ochraně osobních údajů, a tedy že:

  1. Zpracováváme osobní údaje svých odběratelů pouze na základě souhlasu, oprávněného zájmunebo zákonného právního titulu.
  2. Nepracujeme s citlivými osobními údaji osobní údaj vypovídající o národnostním, rasovém nebo etnickém původu, politických postojích, členství v odborových organizacích, náboženství a filozofickém přesvědčení, odsouzení za trestný čin, zdravotním stavu a sexuálním životě subjektu údajů a genetický údaj subjektu údajů, biometrický údaj,
  3. Splňujeme informační povinnostvůči svým odběratelům podle Zákona o ochraně osobních údajů,
  4. Umožňujeme svým odběratelům výkon jejich právpodle zákona o ochraně osobních údajů,
  5. Plníme veškeré další povinnosti správce osobních údajůpodle zákona o ochraně osobních údajů,
  6. Zavazujeme se v rozesílce e-mailů zohlednit jakékoliv změny v evidenci osobních údajů svých odběratelů ve lhůtě nejpozději do 48 hodin od přijetí informace o změně.

TOTO PROHLÁŠENÍ JE VEŘEJNĚ DOSTUPNÉ NA INTERNETOVÝCH STRÁNKÁCH SPRÁVCE.